ක්‍රියාකරකම්
ලියාපදිංචියට පූර්ව සුදුසුකම්
 1. ස්වේච්ඡා සහභාගීත්ව
 2. අරමුදල් නැංවීමේ ක්‍රියාකාරකම් තුළින් උපයා ගන්නා ලාභයක් හෝ අතිරික්තයක් බෙදා නොගැනීම, ලාභ ලබාගැනීම වෙනුවෙන් ක්‍රියා නෙ‍ාකිරීම
 3. ස්වකීය යහපත වෙනුවෙන් කටයුතු නොකිරීම.
 4. අරමුදල් සපයා දෙන්නන් සමඟ කිසිඳු බැඳීමක් ඇතිකර නොගැනීම.
 5. රා. නො. ස. ව්‍යවස්ථාව සහ අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් දිවයිනේ නෛතික රාමුව සහ සමාජයීය අගයන් තුළ සිදුකිරීම.
 6. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය, ආර්ක්ෂක අමාත්‍යංශය සහ මුදල් අමාත්‍යංශයේ නිර්දේශ ලබා තිබීම.
ලියාපදිංචි කිරීමේ පටිපාටිය
 1. රා. නො. ස. ලේකම් කාර්යාලය මගින් සපයනු ලබන අයදුම්පත්‍රය සමඟ අදාල ලිපිලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම.
 2. (රා. නො. ස. අයදුම්පත්‍රය ලබාගැනීමට මෙතැනින් ක්ලික් කරන්න)
 3. බාහිර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ රාජ්‍ය නොවන අංශය සඳහා වන මධ්‍යස්ථානයේ පූර්ව නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීම.
 4. අයදුම්පතේ සඳහන් තොරතුරු පරීක්ෂා කර බලන අතර පිළිගත් හෝ ප්‍රතික්ෂේපිත අයදුම්පත ලේකම් කාර්යාලය මගින් සකස් කෙරේ.
 5. අමාත්‍යංශ දෙක මගින් සපයනු ලබන නිර්දේශ මත ලියාපදිංචි කිරීමට හෝ ලියාපදිංචිය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ලියාපදිංචිය සහතික නිකුත් කිරීම.
ලියාපදිංචි සහතික නිකුත් කිරීම.
 1. සහතිකය ලියාපදිංචිය සහතික කිරීමේ ලියවිල්ලක් වශයෙන් සැලකෙන අතර සියලුම රාජ්‍ය අංශ සහ පෞද්ගලික අංශ බලධාරින් විසින් රා. නො. ස. සමඟ කටයුතු කිරීමට පෙර එම සහතිකය සලකා බලනු ඇත. මෙය රා. නො. ස. ට නෛතික භාවයක් සපයයි.
 2. සහතිකය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වේච්ඡා සමාජසේවා සංවිධානයක් වශයෙන් ලියාපදිංචිය සහතික කරනු ලබන නෛතික ලේඛනයයි.
 3. සියලුම රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන අදාල රා. නො. ස. සමග ඕනෑම කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම තිබිය යුත්තක් වශයෙන් මෙම ලියාපදිංචිය සලකා බලනු ඇත.
අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම.

අවබෝධතා ගිවිසුම් ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලබාගත හැකිය. අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නාවූ සංවිධානයට එය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලබාගෙන අවශ්‍ය කටයුතු ආරම්භ කල හැකිය. අදාල රාජ්‍ය සංවිධානයන්ගෙන් අදහස් ලබා ගැනීමට ලේකම් කාර්යාලය පියවර ගනු ඇත. අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම ඉන් අනතුරුව සිදුකරේ.

වීසා නිර්දේශ

ලේකම් කාර්යාලයේ වීසා කටයුතු මනා සංවිධානාත්මකව සිදුකිරීම සඳහා නව චක්‍රලේඛයක් කෙටුම්පත් කර ඇත.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ඕනෑම ලියාපදිංචි රා. නො. ස. කට සිය ලියාපදිංචි නාමය යටතේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළ හැකිය. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හුවමාරු පාලන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලේකම් කාර්යාලයේ නිර්දේශ මත බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමට බලය ලබාදෙයි. වැඩි විස්තර සඳහා මෙතැනින් ක්ලික් කරන්න. (URL මහබැංකුව)‍

ජාතික මට්ටමේ සම්බන්ධීකරණය

ආදාල නිලධාරින් සමඟ රා. නො. ස. හී වාර්ෂික කාර්ය , මාසික රැස්වීමි පැවැත්වීම.

අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම.

අවබෝධතා ගිවිසුම් ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලබාගත හැකිය. අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නාවූ සංවිධානයට එය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලබාගෙන අවශ්‍ය කටයුතු ආරම්භ කල හැකිය. අදාල රාජ්‍ය සංවිධානයන්ගෙන් අදහස් ලබා ගැනීමට ලේකම් කාර්යාලය පියවර ගනු ඇත. අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම ඉන් අනතුරුව සිදුකරේ.

රා. නො. ස. හි හැකියාව ගොඩනැංවීම

සුනාමි පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වී ඇති ප්‍රජා මූලික සංවිධාන සඳහා ශක්‍යතා ගොඩනැංවීමේ වැඩසටහනක් සිදුකිරීම සඳහා දැන් වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත. විපතට පත් ප්‍රදේශ ආසන්නයේ ඇති මධ්‍යස්ථානයන්හි NIBM ආයතනයෙන් පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වේ.

ලේකම් කාර්යාලය මගින් සෘජුවම මෙහෙයවීම.

ලේකම් කාර්යාලය විසින් ඇතැම් විටෙක ව්‍යාපෘති ‍සොයාබලනු පිණිස එසේම ප්‍රගතිය සොයා බැලීම සඳහා කාර්තුවකට වරක් සහ වාර්ෂිකව වාර්තා කැඳවනු ඇත.

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු මගින් මෙහෙයවීම

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයෙන් සංවර්ධන සහකාර සහ සමාජ සේවා නිලධාරි විසින් දිස්ත්‍රික්කයෙන් ක්‍රියාත්මක වන රා. නො. ස. කටයුතු මෙහෙයවීමට සහය ලබාදෙනු ඇත. රා. නො. ස. කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා මෙහෙයුම් යාන්ත්‍රයක් දැන් ක්‍රියාත්මකය. සෑම පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයකම කමිටු 25 ක් පිහිටුවා ඇති අතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් එහි සභාපතිත්වය දරයි. මෙම කමිටුවේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන්නේ මුලින් ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවන්ට එරෙහිව දිස්ත්‍රික්කයේ රා. නො. ස. ප්‍රගතිය සිදුකරගෙන යාමයි.
දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ක්‍රියාකාරකම්හි නියුතු විදේශිකයන්ගේ වීසා සඳහා මූලික නිර්දේශයන් සිදුකිරීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට බලය ලබාදී ඇත.

ජාතික මට්ටමේ සම්බන්ධීකරණය

ආදාල නිලධාරින් සමඟ රා. නො. ස. හී වාර්ෂික කාර්ය , මාසික රැස්වීමි පැවැත්වීම.

ස්ථාන අධීක්ෂණය

මෙය ජ‍ාතික ලේකම්කාර්යාලය සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම්කාර්යාල වලට අනියුක්ත කර ඇති සංවර්ධන සහකාර නිලධාරීන් සහ සමාජ සේවා නිලධාරින් හරහා දිස්ත්‍රික් මෙහෙයුම් කමිටු මගින් සිදුකෙරේ.

රා. නො. ස. හි හැකියාව ගොඩනැංවීම

සුනාමි පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වී ඇති ප්‍රජා මූලික සංවිධාන සඳහා ශක්‍යතා ගොඩනැංවීමේ වැඩසටහනක් සිදුකිරීම සඳහා දැන් වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත. විපතට පත් ප්‍රදේශ ආසන්නයේ ඇති මධ්‍යස්ථානයන්හි NIBM ආයතනයෙන් පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වේ.

වීසා නිර්දේශ

ලේකම් කාර්යාලයේ වීසා කටයුතු මනා සංවිධානාත්මකව සිදුකිරීම සඳහා නව චක්‍රලේඛයක් කෙටුම්පත් කර ඇත.

චක්‍රලේඛය

වැඩිපුර විස්තර සඳහා

ආගමන කාර්යාලය
මහජන ආරක්ෂාව, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යංශය

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ඕනෑම ලියාපදිංචි රා. නො. ස. කට සිය ලියාපදිංචි නාමය යටතේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළ හැකිය. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හුවමාරු පාලන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලේකම් කාර්යාලයේ නිර්දේශ මත බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමට බලය ලබාදෙයි. වැඩි විස්තර සඳහා මෙතැනින් ක්ලික් කරන්න. (URL මහබැංකුව)‍

ලේකම් කාර්යාලය මගින් සෘජුවම මෙහෙයවීම.

ලේකම් කාර්යාලය විසින් ඇතැම් විටෙක ව්‍යාපෘති ‍සොයාබලනු පිණිස එසේම ප්‍රගතිය සොයා බැලීම සඳහා කාර්තුවකට වරක් සහ වාර්ෂිකව වාර්තා කැඳවනු ඇත.

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු මගින් මෙහෙයවීම
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයෙන් සංවර්ධන සහකාර සහ සමාජ සේවා නිලධාරි විසින් දිස්ත්‍රික්කයෙන් ක්‍රියාත්මක වන රා. නො. ස. කටයුතු මෙහෙයවීමට සහය ලබාදෙනු ඇත.
 • රා. නො. ස. කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා මෙහෙයුම් යාන්ත්‍රයක් දැන් ක්‍රියාත්මකය. සෑම පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයකම කමිටු 25 ක් පිහිටුවා ඇති අතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් එහි සභාපතිත්වය දරයි. මෙම කමිටුවේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන්නේ මුලින් ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවන්ට එරෙහිව දිස්ත්‍රික්කයේ රා. නො. ස. ප්‍රගතිය සිදුකරගෙන යාමයි.
 • දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ක්‍රියාකාරකම්හි නියුතු විදේශිකයන්ගේ වීසා සඳහා මූලික නිර්දේශයන් සිදුකිරීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට බලය ලබාදී ඇත.
ජාතික මට්ටමේ සම්බන්ධීකරණය

ආදාල නිලධාරින් සමඟ රා. නො. ස. හී වාර්ෂික කාර්ය , මාසික රැස්වීමි පැවැත්වීම.

ස්ථාන අධීක්ෂණය

මෙය ජ‍ාතික ලේකම්කාර්යාලය සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම්කාර්යාල වලට අනියුක්ත කර ඇති සංවර්ධන සහකාර නිලධාරීන් සහ සමාජ සේවා නිලධාරින් හරහා දිස්ත්‍රික් මෙහෙයුම් කමිටු මගින් සිදුකෙරේ.

රාජ්‍ය ආයතන වෙනත් රා. නො. ස. සහ ජනතාව අතර සම්බන්ධීකරණ

වර්තමානයේදී ජාතිය යළි ගොඩනැංවීමේ කාර්ය බලකාය විසින් ජනතා අවශ්‍යතාවයන්හි ප්‍රමුඛතාවයන් පිළිබඳ රා. නො. ස. ට උපදෙස් ලබා දේ. මුදල් අමාත්‍යංශය රා. නො. ස. කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා රැස්වීම් පවත්වයි.

රා. නො. ස. හි අයහපත් හදිසිවීමට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු

පනතෙහි 10, 11, 12, 13 සහ 14 වගන්ති රා. නො. ස. එරෙහි නීතිමය කටයුතු සඳහා අදාල වේ.
10 වගන්තිය
මෙම වගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇති ස්වේච්ඡා සංවිධාන අදාල ඕනෑම සාපරාධී චෝදනාවක්, හෝ ඕනෑම පුද්ගලයකු විසින් සිදුකරන ලද වරදක් අමාත්‍යතුමා විසින් විමර්ශන මණ්ඩලයකට යොමු කළ හැකිය.
ඇමතිතුමා විසින් රජයේ සේවකයන් නොවන පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකුගෙන් යුක්ත කාණ්ඩායමක් පත් කිරීම.

එම කණ්ඩායමෙහි තෝරාගත් සාමාජිකයන් 3 දෙනෙකු අඩංගු වන සේ මෙම පනතේ අරමුණු සඳහා විමර්ශන මණ්ඩලයක් ඇමතිතුමා විසින් පත්කළ හැකිය. විමර්ශන මණ්ඩලයෙන් සභාපති සඳහා එක් අයකුගේ නම යෝජනා කිරීම ඇමතිතුමාට කළ හැකිවේ.

විමර්ශන මණ්ඩලයක සමාජිකයන් වෙත මුදල් විෂය භාර අධ්‍යක්ෂවරයාගේ උපදෙස් මත අමාත්‍යතුමා විසින් තීරණය කරනු ලබන පාරිතෝෂිතයක් ගෙවිය හැක.

12 වගන්තිය

1. 10 වගන්තිය යටතේ විමර්ශන මණ්ඩලයක් වෙත කරුණක් යොමු කළ විට එවැනි මණ්ඩලයක් එම කරුණු පිළිබඳ විමසා බලන අමාත්‍යතුමා වෙත වාර්ථා කිරිම කළ යුතුය.

2. ශ්‍රවණය පිළිබඳ පටිපාටිය සහ එවැනි මණ්ඩලයක් වෙත යොමු කෙරෙන ඉවත දමන කරුණක් ඒ සම්බන්ධව නීතිරීති වලට අනුකූල විය යුතුය.

3. විමර්ශනය අවසන්වීමෙන් පසු දවස් 14 තුළ එවැනි මණ්ඩල විසින් එහි සොයා ගැනීමි වාර්තාව අමාත්‍යතුමා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

13 වගන්තිය

12 වගන්තිය යටතේ විමර්ශනයක් සඳහා විමර්ශන මණ්ඩලයක් වන පහත බලතල හිමිවේ.

අ) සාක්ෂිකරුවන් කැඳවීමට සහ පැමිණිමට බල කිරීමට.

ආ) ලිපිලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට බල කිරීමට.

ඇ) ඕනෑම දිවුරුමක් සිදුකිරීමට හෝ ඕනෑම පුද්ගලයකුට සහතික වීමට

14 වගන්තිය

12 (3) වගන්තියට අනූකූලව විමර්ශන මණ්ඩලයේ වාර්තාව අනුව නීතියානුකූලව පියවර ගැනිම සඳහා සුදුසු අධිකාරියක් වෙත යොමු කිරීම අමාත්‍යවරයාට කළ හැකිය.

විශේෂ ව්‍යාපෘති

එ. ජා. ජනගහන අරමුදලේ මූල්‍ය ආධාර ඇතිව ලේකම් කාර්යාලය විසින් ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. මෙම ව්‍යපෘතිය ඉදිකිරීම සඳහා රා. නො. ස. 5 ක් හඳුනාගෙන ඇත. එ. ජා. ජනගහන අරමුදල මගින් අරමුදල් යොදවන්නාවූ වැඩසටහන් පැවැත්වීමට පහත රා. නො. ස. හඳුනාගෙන ඇත.

 1. කාන්තා සංවර්ධන සම්මේලනය
 2. ජනගහන සේවා ලංකා
 3. ලංකා මහිලා සමිති
 4. ශ්‍රී ලංකා පවුල් සැලසුම් සංවිධානය
 5. ස්වේච්ඡා සැත්කම් පිළිසිඳ ගැන්වීම් සහ පවුල් සෞඛ්‍ය සඳහ‍ා වන ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය