අප ගැන

අපගේ මෙහෙය

“රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති තුළ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මෙහෙයවීමෙන් ඔවුන් මේ රටේ ජාතික සංවර්ධනයේ හවුල්කරුවන් කරවීමයි.”

අපගේ අරමුණ

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන සියලුම රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන රජයේ ප්‍රවෘත්ති රාමුව සහ දිවයිනේ නෛතික ආකෘතිය තුළ ලියාපදිංචි වීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම තහවුරු කිරීම.

අපගේ පරමාර්ථය හා කාර්ය

  • සහන සහ සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් වලට දායකවීම සඳහා ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවන්ට හිතකර පරිසරයක් සකස් කරීම.
  • රා. නො. සං. අතුරින් රා. නො. සං. අංශය රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන සහ රා. නො. සං. සේවා අවශ්‍ය වන ජනතාව සමඟ සම්බන්ධීකරණ කිරීම.
  • රා. නො. සං. ව්‍යාපෘති දිවයිනේ නෛතික රාමුව තුළ සිදුකරන බව තහවුරු කිරීම.
  • රා. නො. සං. දිවයිනේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති ර‍ාමුව තුළ ක්‍රියාකරන බව තහවුරු කිරීම.

තොරතුරු

  1. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය පිහිටුවීම
  2. රා. නො. සං. වර්ධනය
  3. රා. නො. සං. ලියාපදිංචි කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීමේ මිනුම්දඬු

1970 අගභාගයෙහි ඇතිවූ විවෘත ආර්ථිකය සහ විදේශ විනිමය නිතිරීති සහ ගුවන් ගමන් සීමාවන් යනාදියෙහි ලිහිල් වීමත් සමඟම විදේශ ‍‍රා. නො. සං. ප්‍රමාණයෙහි අතිවිශාල වර්ධනයක් ඇතිවිය. විදේශ ආධාර ගලායාමේ වැඩිවීම සහ ප්‍රඡා සහ ග්‍රාම සංවර්ධනයෙහි පුළුල්වීමත් සමඟම රා. නො. සං. තවදුරටත් බිහිවිය. රා. නො. සංවිධානයන්හි කාර්යය පථය රජයට ඌණපූරනයක් වශයෙන් අපේක්ෂා කළ බැවින් රා. නො. සං. ඇතිවීම සහ ක්‍රියාකාරිත්වය රජය විසින් පිළිගන්නා ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ක්‍රියාත්මකවීමෙහිලා විශේෂිත නිතී රීති නොතිබිණි. 1980 වර්ෂයේදී රා. නො. සං. හි ක්‍රියාකාරකම් ලියාපදිංචි කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වා දෙන්නාවූ ස්වේච්ඡා සමාජ සේවා සංවිධාන ලියාපදිංචිය සහ අධීක්ෂණ පනත රජය මඟින් පනවන ලදී. කෙසේ වුවද මෙම පනත මැනවින් ක්‍රියාත්මක නොවූ අතර රා. නො. සං. ලියාපදිංචි කිරීමද ප්‍රබල ලෙස අනුගමනය නොකෙරිණ. මේ අතර මහජනතාව සහ යම් යම් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන විසින් ඒවායේ නම්‍යශීලීතාවය සහ ස්වාධිනත්වයේ අඩුලුහුඩුකම් මෙන්ම අරමුදල් අයුතු ලෙස යෙදවීම ආදියට වඩාත් සැලකිල්ලෙන් අවධානය යොමු කරන ලදී. සැබවින්ම යම් රා. නො. සං. ට එරෙහිව සිය සේවකයන් සහ වෙනත් අ‍ායතන විසින් පැමිණිලි කරන ලදී.

දිවයිනේ රා. නො. සං. ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීම ප්‍රබල ලෙස සලකා බැලීම සඳහා මෙමගින් රජයට අවශ්‍යතාවයක් ඇතිවිය. 1990 දී අතිගරු ජනාධිපතිනිය විසින් රා. නො. සං. ක්‍රියාකාරකම් සහ එහි මනා ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා නිර්දේශ සිදුකිරීම වෙනුවෙන් කොමිසමක් පත් කරන ලදී. මෙම කොමිසමේ නිර්දේශයන්ට අනුව රු 50, 000 සහ ඊට අධික පිරිවැටුපක් සහිත රා. නො. සං. අත්‍යවශයෙන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනත යටතේ නීතිරීති සම්මත කරගන්නා ලදී. කෙසේවූවද හදිසි නීතිරීති නොමැතිවීම හේතුවෙන් මෙම ක්‍රියාවලියද අභාවයට පත්විය.

1995 දී සෞඛ්‍ය මහාමාර්ග සහ සමාජ සේවා අමාත්‍යංශය විසින් 1980 පනත සඳහා යම් යම් සංශෝධන යෝජනා කරන ලදී. රා. නො. සං. කටයුතු පරිපාලනය කිරීම සඳහා රා. නො. සං. උපදේශන සභාවක් පිහිටුවීම සහ කළමණාකරන අතුරු මණ්ඩල පත්කිරීම සඳහා පනත් කෙටුම්පත මගින් ඉඩප්‍රස්ථා සපයා දී තිබිණි. 1998 පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කරන ලදී. (1998 අංක 8 දරණ පනත)

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සඳහා ලේකම් කාර්යාලයක් 1996 වසරේදී සෞඛ්‍ය මහාමාර්ග සහ සමාජසේවා අමාත්‍යංශයෙහි පිහිටුවන ලදී.

රා. නො. ස. පිළිබඳ ලේකම් කාර්යාලය වර්තමානයේදී රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. (අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් නිකුත් කළ 2010.04.30 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය අනුව)