අප අමතන්න
ලිපිනය:
රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය,
ජාතික සහයෝගිතා, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය,
තුන්වන මහල,
සෙත්සිරිපාය
බත්තරමුල්ල
10120
ශ්‍රී ලංකාව

ඊ-තැපෑල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spam bots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇති බැවින්, එය දැකීමට ඔබ විසින් JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ.
දුරකථනය: 0094-11-2-888424, 0094-11-2-864483, 0094-11-2-877376
ෆැක්ස්: 094-11-2-884612

pic