නවතම පුවත්

Disaster Relief Activities

29th May 2017

To All Heads of the NGOs/VSSOs

Disaster Relief Activities

NGO Secretariat likes to express its sincere gratitude to all NGOs/INGOs/CBOs/VSSOs & District / Divisional Civil Society Councils for their valuable contribution / assistance for the people affected by the flood & landslide disaster due to the adverse weather condition existed throughout past few days.

And also it is expected your continues assistance / contribution for these affected people to overcome this situation & to uplift their living conditions back normal. All the organizations are kindly informed to assist such disaster relief & recovery activities with the coordination of District / Divisional Secretariats while informing the same to NGO Secretariat.

Your Co-operation in this regards is highly appreciated.

Shakya Nanayakkara
Director General / Registrar

National Secretariat for Non- Governmental Organizations


See Original Message


 
REGULATING NGOS WHICH ARE MICRO FINANCE INSTITUTIONS

REGULATING NGOS WHICH ARE MICRO FINANCE INSTITUTIONS.

 

Microfinance Act No, 2016/06, for regulating of Micro Finance Institutions in Sri Lanka was passed in May 2016.

 

In this context, the National Secretariat for NGOs has been vested the authority of registering, monitoring & evaluating all NGOs, Voluntary Social Service Organizations and Community Based Organizations carrying out Micro Finance activities at the national, district and provincial levels in Sri Lanka.

 

Under the abovementioned act, all NGOs and Voluntary Social Service Organizations (including all NGOs and other organizations already registered under VSSO Act) conducting microfinance business are required to be registered with National Secretariat for Non Governmental Organizations in Sri Lanka, on or before 15th January 2018. Engaging Micro Finance activities after 15. 01. 2018 without this registration will be treated as illegal.

 

All NGOs conducting microfinance business are hereby informed to get their registration immediately and applications with supporting documents should be submitted to National Secretariat for NGOs in Sri Lanka on or before 30th July 2017.

 

Applications and the relevant details can be obtained from the official website of the National Secretariat for Non Governmental Organizations  (www.ngosecretariat.gov.lk) and the Secretariat’s head office (address given below).

 

ShakyaNanayakkara.

Director General / Registrar

National Secretariat for Non Governmental Organizations

3rd’ Floor (Stage 1)

Sethsiripaya, Battaramulla.

Tel: 0112-864483, 077 3786788, 0112-877376

Fax: 0112-884612

Email: ngosecretariatsl.gmail.com, ngosecretariat@yahoo.com

 

Registration Criteria - Rule No. 01 of 2017

Application for Registration under Microfinance Act, No. 06 of 2016

Application for Registration under Microfinance Act, No. 06 of 2016 (Sinhala Version)

Application for Registration under Microfinance Act, No. 06 of 2016 (Tamil Version)


 
Ciollection of Information 2017

09th Jan 2017

 

Head of the Organization

Collection of Information

As you are aware that the NGO Secretariat has changed its working modality to facilitate the NGOs in Sri Lanka.

 

In the view of strengthening and easing the process of monitoring, online information submission system will be introduced soon with revamping of official website of the Secretariat.

 

Until such time, Please make arrangements to submit the following details of your organization, to the NGO Secretariat in the formats attached, on or before 15th February 2017.

 

You are also requested to e-mail soft copies of the same to ngosecretariatsl@gmail.com / ngosecretariat@yahoo.com . You can download the following formats from our Website:  www.ngosecretariat.gov.lk

 

01.    Action Plan, (Action Plan signed by the District Secretary) for 2017

02.    Audited Financial Reports & Annual Report 2015/2016

03.    Fund Flow Statement (01.01.2016 to 31.12.2016)

04.    Assets Details up to 31.12.2016.

05.    Staff Details (Local/Foreign)

06.   Updated Details of the organization

07.   Annual Results Report 2015/2016

08.   Programme Evaluation Report (if available)

 

From 2017 NGO Secretariat requires only first and the second haft yearly report and format will be published soon.

 

Please note that any organization failing   to submit above information will be categorized in the list of inactive organizations.

 

 

Ranjith Wimalasooriya                                                   Sgd by :   Shakya Nanayakkara

Director                                                                                     Director General/Registrar

 

Download the Original Message


 
Revamping the Official website

05th May 2016

Revamping the Official website of the NGO Secretariat

 

The NGO secretariat has decided to revamp the official website with the latest software’s facilities for providing user friendly environment.

 

These days we are collecting information about correspondence between NGO Secretariat and NGO’s registered with its. All stakeholders are invited to make suggestions for the better improvement of the website.

 

You can send us/ feed us your suggestions, opinions and other relevant ideas to,

Tel : 0094-11-2877376 / 0094-11-2888424

Fax: 0094-11-2884612

Email : ngosecretariat@yahoo.com, ngosecretariatsl@gmail.com


 
  • NGO Secretariat
  • NGO Secretariat
  • NGO Secretariat
අරමුණ
  • සහන සහ සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් වලට දායකවීම සඳහා ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවන්ට හිතකර පරිසරයක් සකස් කරීම.
  • රා. නො. ස. අතුරින් රා. නො. ස. අංශය රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන සහ රා. නො. ස. සේවා අවශ්‍ය වන ජනතාව සමඟ සම්බන්ධීකරණ කිරීම.
  • රා. නො. ස. ව්‍යාපෘති දිවයිනේ නෛතික රාමුව තුළ සිදුකරන බව තහවුරු කිරීම.
  • රා. නො. ස. දිවයිනේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති  රාමුව තුළ ක්‍රියාකරන බව තහවුරු කිරීම.